Эрсдэлийг бууруулах арга замууд

Эрсдэлийг үнэлж, тодорхойлсоны дараа тус эрсдэлүүдийг байгууллага нь хэрхэн бууруулах талаар дараах үндсэн дөрвөн арга замаас сонгодог.

 • Risk mitigation
  Эрсдэлийн түвшинг бууруулахын тулд зохих түвшиний хяналтыг бий болгох. Эрсдэлд тавигдах хяналтыг сайжруулах.

 • Risk avoidance
  Байгууллагын хөрөнгөд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй сөрөг үйл ажиллагааг арилгах зорилгоор сонгодог.

 • Risk acceptance
  Хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлүүдийг байгууллагын бодлого журам, шалгуур үзүүлэлтэд тодорхой зааж өгсөн байдаг.

 • Risk Transfer
  Тухайн эрсдэлийг хариуцаад явах чадвартай гуравдагч талуудад шилжүүлж, хариуцуулдаг. Жишээлбэл: даатгал, бэлтгэн нийлүүлэгч, аутсоурсинг гэх мэт.

2 Likes