Эрсдэлийг бууруулах арга замууд

Эрсдэлийг үнэлж, тодорхойлсоны дараа тус эрсдэлүүдийг байгууллага нь хэрхэн бууруулах талаар дараах үндсэн дөрвөн арга замаас сонгодог.

 • Risk mitigation
  Эрсдэлийн бууруулахын тул зохих түвшиний хяналтыг бий болгох. Хяналтыг сайжруулах.

 • Risk avoidance
  Байгууллагын хөрөнгөд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй сөрөг үйл ажиллагаа, эрсдэлийг арилгах зорилгоор сонгодог.

 • Risk acceptance
  Хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлүүдийг байгууллагын бодлого журам, шалгуур үзүүлэлтэд тодорхой зааж өгдөг.

 • Risk Transfer
  Тухайн эрсдэлийг хариуцаад явах чадвартай гуравдагч талуудад шилжүүлж, хариуцуулдаг. Жишээлбэл: даатгал, бэлтгэн нийлүүлэгч, аутсоурсинг гэх мэт.

1 Like