Эрсдэлийн удирдлага

Эрсдэлийн удирдлага:

  1. Эрсдэлийн удирдлага нь тухайн байгууллагын үндсэн чиглэл, гол үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй сайн тодорхойлно.
  2. Тус үйл ажиллагаануудыг дэмжиж ажилладаг мэдээллийн хөрөнгүүдийг тодорхойлно.
  3. Тодорхойлсон уг мэдээллийн хөрөнгүүд дээр эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ.
  4. Эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнгээс гарч ирсэн эрсдэлүүдийг бууруулах арга замыг тодорхойлно.
  5. Эрсдэлийг бууруулах сонгосон арга замаа ашиглан эрсдэлийг хянах болон хаана.
  6. Дахин 1-р алхамаас эхлэн циклдэж ажиллана.

Эрдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг нь дээрх байдлаар явагддаг байгаа.

2 Likes