About the Service Management category

Мэдээллийн системийн үйл ажиллагааг хэрхэн оновчтой, байгууллагад үр ашигтай зохион байгуулах, тухайн системийн гүйцэтгэл, чадамжийг хэрхэн хэмжих, байгууллагын үйл ажиллагааг тасалдалгүй явуулахад мэдээллийн системийг хэрхэн зөв зохион байгуулж сайжруулах, ирээдүйд гарч ирэх сөрөг үр дагавруудаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар хэлэлцэх болно.