About the Security category

Байгууллагад физик болон логик аюулгүй байдлыг хэрхэн зөв зохион байгуулж нууцлалтай мэдээллийг гуравдагч этгээдэд алдах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх талаар хэлэлцэх болно.