About the Risk management category

Эрсдэлийн удирдлага, эрсдэлийн үнэлгээ, ирээдүйд үүсэж болох эрсдэлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн үүсгэж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хэрхэн буруулах талаар хэлэлцэх болно.