About the Project management category

Төслийн үйл ажиллагааг хэрхэн зөв зохион байгуулах, тухайн төсөл нь байгууллагад хэрхэн үр өгөөжтэй байгаа эсэхийг тодорхойлох, төслийн үйл явцад гарах саад бэрхшээлийн талаар хэлэлцэх болно.