About the IT Governance & Management category

Байгууллага болон мэдээлэл технологийн засаглал, дотоод хяналтыг хэрхэн зөв зохион байгуулах, цаашид байгууллагад үр ашигтай байдлаар хэрхэн тасралтгүй сайжруулах, эдгээртэй холбоотой үүссэн асуудлыг хэрхэн оновчтой шийдэх талаар хэлэлцэх болно.