About the Exam preparation category

Олон улсын шалгалтад хэрхэн бэлдэх, тухайн шалгалтанд бэлдэж буй мэргэжилтэнүүдээ дэмжих, шалгалтандаа амжилттай тэнцэхэд нь боломжтой нөөц бололцоогоо ашиглан тус системээр дамжуулан туслах, зөвлөгөө өгөх талаар хэлэлцэх болно.