About the Audit category

Аудитын үйл ажиллагаа хэрхэн явагдах, аудиторын ёс зүй, үүрэг хариуцлага ямар байх, аудитын үйл ажиллагаа нь байгууллагын үнэ цэнийг хэрхэн нэмэгдүүлэх, аудитын үйл ажиллагааны хараат бус байдалд нөлөөлөх сөрөг үр дагавраас хэрхэн урьдчилсан сэргийлэх талаар хэлэлцэх болно.