Category Topics

Frameworks

Фрэймворкуудыг байгууллагад хэрхэн оновчтой зөв ашиглах, хэрэгжилтийг тасралтгүй сайжруулах талаар хэлэлцэх болно.
1

Audit

Аудитын үйл ажиллагаа хэрхэн явагдах, аудиторын ёс зүй, үүрэг хариуцлага ямар байх, аудитын үйл ажиллагаа нь байгууллагын үнэ цэнийг хэрхэн нэмэгдүүлэх, аудитын үйл ажиллагааны хараат бус байдалд нөлөөлөх сөрөг үр дагавраас хэрхэн урьдчилсан сэргийлэх талаар хэлэлцэх болно.
1

Risk management

Эрсдэлийн удирдлага, эрсдэлийн үнэлгээ, ирээдүйд үүсэж болох эрсдэлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн үүсгэж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хэрхэн буруулах талаар хэлэлцэх болно.
5

Standards

Олон улсын стандартуудыг байгууллагад хэрхэн зөв нэвтрүүлж, тус стандартуудын хэрэгжилтийг тасралтгүй сайжруулах талаар хэлэлцэх болно.
1

Security

Байгууллагад физик болон логик аюулгүй байдлыг хэрхэн зөв зохион байгуулж нууцлалтай мэдээллийг гуравдагч этгээдэд алдах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх талаар хэлэлцэх болно.
1

Site Feedback

Тус системтэй холбоотой асуудал, сэтгэгдэл болон хэрхэн яаж сайжруулах тухай болон бусад бүхий л холбоотой асуудлуудын талаар оруулна уу.
1
0

IT Governance & Management

Байгууллага болон мэдээлэл технологийн засаглал, дотоод хяналтыг хэрхэн зөв зохион байгуулах, цаашид байгууллагад үр ашигтай байдлаар хэрхэн тасралтгүй сайжруулах, эдгээртэй холбоотой үүссэн асуудлыг хэрхэн оновчтой шийдэх талаар хэлэлцэх болно.
0

Exam preparation

Олон улсын шалгалтад хэрхэн бэлдэх, тухайн шалгалтанд бэлдэж буй мэргэжилтэнүүдээ дэмжих, шалгалтандаа амжилттай тэнцэхэд нь боломжтой нөөц бололцоогоо ашиглан тус системээр дамжуулан туслах, зөвлөгөө өгөх талаар хэлэлцэх болно.
0

Project management

Төслийн үйл ажиллагааг хэрхэн зөв зохион байгуулах, тухайн төсөл нь байгууллагад хэрхэн үр өгөөжтэй байгаа эсэхийг тодорхойлох, төслийн үйл явцад гарах саад бэрхшээлийн талаар хэлэлцэх болно.
0

Service Management

Мэдээллийн системийн үйл ажиллагааг хэрхэн оновчтой, байгууллагад үр ашигтай зохион байгуулах, тухайн системийн гүйцэтгэл, чадамжийг хэрхэн хэмжих, байгууллагын үйл ажиллагааг тасалдалгүй явуулахад мэдээллийн системийг хэрхэн зөв зохион байгуулж сайжруулах, ирээдүйд гарч ирэх сөрөг үр дагавруудаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар хэлэлцэх болно.
0